Home icon Start»O imprezie»Regulamin
PDF Drukuj Email

REGULAMIN EOSF 2014

 

logo

 

REGULAMIN IMPREZY I TERENU

Exchange of Sound Fesival

W dniu 21-06-2014

1.  Wszystkie osoby uczestniczące i przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania porządku.

2.  Osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora i Służb Porządkowych.

3.  W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

4.  Wstęp na imprezę mają tylko osoby pełnoletnie.

5.  Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

6.  Podczas koncertu bezwzględnie zabrania się wnoszenia i używania kamer i sprzętu nagrywającego audio - video. Dopuszcza się wnoszenie i używanie aparatów fotograficznych. Zabrania się używania telefonów komórkowych w celu nagrywania koncertu.

7.  Zakazuje się;
ˇ wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, płoty, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz 
ˇ wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia służbowe).

8.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w trakcie Imprezy na terenie Imprezy powinny:

a)  Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b)  Unikać paniki, stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

c)    Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

9.      Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób  niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać  postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

10.  Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.

11.  Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

12.  W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora.

13.  Każdy uczestnik wchodząc na teren imprezy akceptuje Warunki Regulaminu.

Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r.(Dz.U. nr 62,poz. 504)

Regulamin imprezy będzie udostępniony na stronie internetowej i przy wejściu głównym na teren imprezy.

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious Share to Google